DIALECT Knuffele

Kinrooi -

Op zich Kinders.

Theo Vandael

Knuffele. Kwaam ‘nen otto door de straot ich dink toch waal in ieëste binnenin dao waas ’t drök ze wore get aan ’t fieëste Ze stopdjen effe langs de waeg en ich zaag ze knoevele ’t waas gelökkig gei drök verkieër of ze zouwe sjroevele Ofwaal waas ’t man en vrouw of ze lieërdje zich pas kinne mer ’t is nog altied coronatied dus: ‘oppasse mèt beminne!’ Kinders, Theo Van Dael.

Niet te Missen