GEMEENTERAAD. Inflatie zorgt in Kortessem voor stijgende loonkost van 1,8 miljoen

Kortessem
Raymond Polus

Jaarlijkse loonkost stijgt: “Het meerjarenplan 2020-2025 wordt aangepast om de financiële gevolgen van de inflatiecrisis en de energiecrisis op te vangen”, zegt burgemeester Tom Thijsen (cd&v). “De actualiteit plaatst de lokale besturen voor een zware financiële dobber. Investeringen worden herschikt en verder gespreid in de tijd om ademruimte te creëren. In de dagelijkse werking zorgt de indexatie van de lonen voor een stijgende jaarlijkse loonkost van 30.47% of 1.780.000 euro in 2023. De extra financiële middelen vanuit Brussel zijn ontoereikend om de stijging in de jaarlijkse loonkost structureel te kunnen opvangen. Dankzij een zuinig financieel beleid van de voorbije jaren is er de nodige buffer de meerjarenbegroting in 2025 in evenwicht af te kunnen sluiten.”

Klimaatambities: Het nieuwe Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 bevat een aanscherping van de klimaatambities uit de vorige pacten. Alle fracties gaven groen licht voor een reeks bijkomende engagementen. Hierdoor wordt de CO²-reductie verhoogd naar min 55 procent richting 2030. Het gemeentebestuur neemt zelf het voortouw met het eigen patrimonium. “De budgetten daarvoor werden ingeschreven en we plannen onder andere om alle overheidsgebouwen verder uit te rusten met zonnepanelen. Dit hopen we te kunnen gaan realiseren op basis van burgerparticipatie”, zegt schepen voor Patrimonium Donald Martens (cd&v). “Op wijkniveau beogen we 25 fossielvrije renovaties onder de 50 collectieve renovaties per 1.000 wooneenheden tegen 2030. De inwoners van 50 per 1.000 wooneenheden worden uitgenodigd voor een klimaattafel ter bespreking van een wijkgerichte aanpak voor einde 2024. Tot slot willen we de laadpaalinfrastructuur uitbreiden naar 1,5 in plaats van 1 (semi-) publieke laadequivalenten per 100 inwoners (99.000 laadpunten (CPE)) tegen 2030.”

Ssport -en recreatiezone: De gemeenteraad gaf, meerderheid tegen oppositie, groen licht voor de aanstelling van een ontwerper voor de nieuw te ontwikkelen multifunctionele sport- en recreatiezone aan de overzijde van de Winterbeek. “Het gaat over de invulling van het eerder goedgekeurde Ruimtelijk Uitvoeringsplan Toerisme en Recreatie bis”, zegt schepen voor Omgeving Donald Martens (cd&v). “Het betreft een uitbreiding van het Sportpark De Weyer met nieuw te ontwikkelen infrastructuur voor de voetbal en tennis”, zegt schepen voor Sport en Toerisme Alexander Wouters (cd&v). “Ook plannen we nieuwe parkeer- en laadpaalinfrastructuur voor de toeristen die met de fiets en de mobilhome onze gemeente komen bezoeken.” De ontwerper wordt ook gevraagd om de mogelijkheid van de aanleg van padelterreinen en een BMX- en skatepark te onderzoeken. Voor de ontwerpopdracht wordt een budget van 55.000 euro (btw incl.) vrijgemaakt. 

(rapo)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten